Regeling compensatie transitievergoeding


De regeling compensatie transitievergoeding treedt per 1 april 2020 in werking en bevat de regels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag en anderzijds om de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

Compensatie transitievergoeding

Artikel 7:673e BW bepaalt dat het UWV op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekt ter hoogte van de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

Regels aanvraag

De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de wekgever werden verstrekt tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 (oude gevallen) en de door werkgever verstrekte vergoedingen op of na 1 april 2020.

De compensatie kan ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding worden aangevraagd bij het UWV. De gevallen van 1 juni 2015 tot 1 april 2020 moeten uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling worden aangevraagd.

Hoogte compensatie

De compensatie zal vaak lager zal zijn dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:

  • Compensatie is maximaal vastgesteld op het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald;
  • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding zou zijn bij een maximale duur van het dienstverband. Hier is einde dienstverband is de dag na afloop van de ziekteperiode van maximaal twee jaar.
  • Zijn werknemer en werkgever een lager vergoeding overeengekomen, dan de wettelijk verschuldigde transitievergoeding, dan is de compensatie gelijk aan dit lagere bedrag;
  • Compensatie is niet hoger dan het wettelijk vastgestelde maximumbedrag van de transitievergoeding;
  • Een opgelegde loonsanctie wordt niet vergoed;
  • Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd;
  • De zvw-premie wordt niet vergoed.

Het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald, kan lager zijn dan men denkt. Bijvoorbeeld in het geval de arbeidsongeschikte werknemer vervroegd de IVA in is gegaan. Op dat moment stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Beslistermijn UWV

UWV dient binnen acht weken, na de ontvangst van de (volledige) aanvraag te beslissen. Indien het UWV niet binnen deze termijn een beschikking af kan geven, stelt ze de werkgever hiervan op de hoogte en noemt ze een redelijke termijn waarin de beschikking wordt afgegeven.

Voor de oude gevallen moet het UWV binnen zes maanden na ontvangst van de (volledige) aanvraag beslissen