Nieuwsbrief Gemeenschapshuizen


Geachte heer/mevrouw,

Graag willen wij u vrijblijvend informatie verstrekken over enkele belangrijke zaken bij gemeenschapshuizen/multi functionele accommodaties.

Bij een gemeenschapshuis/multi functionele accommodatie (MFA) zijn diverse aspecten van belang. Middels dit schrijven brengen we u een tweetal belangrijke onderdelen onder de aandacht: de  omzetbelasting (btw) en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid.

Omzetbelasting
Door toepassing van de vrijstelling voor de omzetbelasting met betrekking tot fondswerving kan een gemeenschapshuis/MFA in sommige gevallen de btw-plicht vermijden. De vrijstelling met betrekking tot fondswerving is gebaseerd op drempelbedragen voor de leveringen van goederen en het verrichten van diensten. Maar is het wel verstandig om deze vrijstelling toe te passen en de exploitatie van uw gemeenschapshuis/MFA vrijgesteld van omzetbelasting te laten plaatsvinden?
Daarnaast is het aan te raden om te beoordelen of uw gemeenschapshuis/MFA daadwerkelijk niet boven de drempelbedragen uitkomt van de vrijstelling voor de omzetbelasting met betrekking tot fondswerving.

Opteren voor btw-plicht bij gemeenschapshuizen en multi functionele accommodaties kan een belangrijk middel zijn om de fiscale mogelijkheden optimaal te benutten. Het kan namelijk voor een gemeenschapshuis/MFA voordelig zijn om te opteren voor btw-plicht.

Met de bouw en exploitatie van een gemeenschapshuis/MFA zijn vaak grote bedragen (waaronder btw) gemoeid. Het verrekenen (terugvragen) van deze btw kan tot aanzienlijke voordelen leiden doordat de btw over de inkopen en exploitatiekosten (waaronder het onderhoud en diverse aanschaffingen) verrekend kan worden.

Om deze btw te kunnen verrekenen, is de btw-belaste exploitatie van het gemeenschapshuis/MFA van belang. Vaak bestaat de exploitatie van een gemeenschapshuis/MFA uit diverse activiteiten en dient per activiteit beoordeeld te worden of hierbij btw-plicht van toepassing kan zijn. Veel voorkomende activiteiten bij een gemeenschapshuis/MFA zijn: ter beschikking stelling van een gymzaal (dit betreft het gelegenheid geven tot sportbeoefening en is belast met 6% btw), horeca/bar exploitatie (in beginsel belast met btw waarbij zowel het hoge als het lage tarief van toepassing is) en verhuur van ruimte (waaronder podium- en vergaderruimte, in beginsel vrijgesteld van btw).

Indien gekozen wordt voor btw-plicht, is de btw van de kosten die toerekenbaar zijn aan de btw-belaste activiteiten (zie hierboven: ter beschikking stelling gymzaal en horeca/bar exploitatie) verrekenbaar. Opteren voor btw-plicht brengt voor het gemeenschapshuis/MFA wel een verandering van facturatie met zich mee.  Zo zal er door het gemeenschapshuis/MFA voor de met btw-belaste activiteiten omzetbelasting aan haar afnemers in rekening worden gebracht.

De keuze voor btw-plicht hangt voornamelijk af van het te behalen voordeel. Dit voordeel dient per gemeenschapshuis/MFA afzonderlijk in kaart te worden gebracht om te beoordelen of btw-plicht ook voor uw gemeenschapshuis/MFA loont. De ervaring leert dat, indien de btw-belaste activiteiten een wezenlijk onderdeel uitmaken van de exploitatie van het gemeenschapshuis/MFA, het voordelig kan zijn om te opteren voor btw-plicht!

Bestuurdersaansprakelijkheid
Een ander belangrijk aspect is de bestuurdersaansprakelijkheid. Een gemeenschapshuis/MFA wordt meestal geëxploiteerd in de vorm van een stichting.  In beginsel is een stichting in haar gedaante als rechtspersoon aansprakelijk. Toch kan het gebeuren dat het bestuur persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Deze persoonlijke aansprakelijkheid kan in werking treden wanneer het bestuur haar taken onbehoorlijk vervuld. Onbehoorlijk bestuur treedt onder andere op bij het niet correct bijhouden van de boekhouding, het nemen van onverantwoorde financiële risico’s, het handelen in strijd met de doelstelling van de stichting en verregaande verstrengeling van belangen van de bestuurder met privézaken. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan uitkomst bieden voor bestuurders om persoonlijke aansprakelijkheidsstelling tegen te gaan.

Samenvatting
Kortom, opteren voor btw-plicht kan tot aanzienlijke voordelen leiden voor gemeenschapshuizen/multi functionele accommodaties.  Daarnaast is de mogelijke persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van het bestuur van het gemeenschapshuis/MFA is een belangrijk aandachtspunt.
Andere belangrijke aspecten voor een gemeenschapshuis/MFA zijn de volledige en tijdige verantwoording (vaak aan de gemeente, veelvuldig optredend als subsidieverstrekker) in de vorm van een jaarrekening en bijbehorend jaarverslag en de kasprocedure (aangezien contante geldstromen bij een gemeenschapshuis/MFA vaak grote vormen aannemen). Deze zaken gelden voor nagenoeg alle gemeenschapshuizen en multi functionele accommodaties en zijn derhalve naar alle waarschijnlijkheid ook bij u van toepassing.

Wilt u meer weten over de diverse aspecten bij een gemeenschapshuis/MFA?

Wij, Adel Administration Services (allround administratiekantoor gevestigd te Hoogeloon), bieden u ondersteuning op bovenstaande (en andere) zaken zodat uw aandacht gericht kan blijven op de realisatie van de doelstelling van uw gemeenschapshuis/MFA.

Onze contactgegevens zijn:

Elly Waterschoot-Gooskens & Frank Waterschoot
Adel Administration Services
Hoofdstraat 40, 5528 AJ Hoogeloon
Tel nr  0497-682964
Fax nr 0497-682967
E-mail info@adeladministrationservices.nl
KvK 17133668

Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Lid van de Nederlandse Vereniging van Salarisadministrateurs