“Fiscale eindejaarstips”


Het einde van 2016 nadert en daarom hebben wij voor u eindejaarstips 2016 opgesteld. Deze bevat algemene tips, maar ook adviezen voor specifieke doelgroepen, zoals ondernemers, directeur-grootaandeelhouders, werkgevers en werknemers.

Wij hopen dat u er uw voordeel mee kunt doen en staan u graag te woord om uw vragen hierover te beantwoorden.

Bekijk of u uw winst kunt beïnvloeden
Indien u een BV heeft, bepaalt de hoogte van uw winst welk tarief voor de vennootschapsbelasting geldt:
• Voor winsten tot € 200.000 geldt het mkb-tarief van 20%;
• Voor winsten boven € 200.000 geldt een tarief van 25%.

Bekijk of er mogelijkheden zijn om de winst van uw BV uit te stellen. De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Hierdoor valt straks een groter deel van de winst in het tarief van 20%.

Winst uitstellen door voorziening
Gezien de verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting kan het aantrekkelijk zijn om uw winst uit te stellen door het vormen van een voorziening. Hiervoor moet u aantonen dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de balansdatum en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum.

Tip
U kunt een voorziening vormen voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Ga na of dit haalbaar is binnen uw BV.

Verlaag uw winst door te investeren
Verwacht u dat uw winst hoog uit zal vallen dit jaar? Ga na of u bedrijfsmiddelen dient aan te schaffen voor uw onderneming. Doet u dit nog voor het einde van het jaar dan verlaagt u daarmee uw winst.

Pas de investeringsaftrek toe
Naast dat investeringen uw winst verlagen kunt u ook nog eens in aanmerking komen voor een gunstige fiscale aftrekpost, namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U dient wel een investering te hebben gedaan tussen de € 2.300 en € 309.693.

Tip
Heeft u meerdere kleine investeringen? Zorg ervoor dat u aan het einde van het jaar genoeg investeringen hebt gedaan om boven de drempel van € 2.300 te komen.

Let op
Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling
Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijf-jaar grens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

Breng zakelijke kosten in aftrek
Uw winst wordt ook verlaagd door zakelijke kosten in aftrek te brengen. Dit zijn kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming en die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar.

Tip
Ga na of u bijvoorbeeld te maken heeft met de volgende kosten in uw onderneming. Deze kosten kunnen namelijk als zakelijk worden bestempeld:
• adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming;
• inschrijving in het handelsregister;
• huur van bedrijfsruimte;
• briefpapier en ander correspondentiemateriaal;
• inrichting van een kantoor of werkplaats;
• onderhoudskosten;
• verzekeringen.

Maak gebruik van voorlopige verliesverrekening
Heeft u dit jaar te maken met een verliesgevende BV en heeft u geld nodig? Vraag de Belastingdienst na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2016 om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2015. U ontvangt een teruggaaf.

Overigens kunnen ook IB ondernemers voor de inkomstenbelasting gebruik maken van deze faciliteit.

Wees voorzichtig met een voorlopige teruggaaf of een te lage voorlopige aanslag
Een voorlopige teruggaaf kan aantrekkelijk zijn omdat het direct liquiditeit oplevert. Maar pas op, u kunt naderhand wel geconfronteerd worden met belastingrente, indien die teruggaaf niet blijkt te kloppen. De belastingrente bedraagt momenteel 8% voor de vennootschapsbelasting. Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met de werkelijkheid. Dit geldt niet alleen voor de vennootschapsbelasting. Voor andere belastingen (waaronder de inkomstenbelasting) is de rente misschien minder hoog maar met 4% nog steeds fors.

Maak gebruik van de ondernemingsfaciliteiten
U kunt als ondernemer in aanmerking komen voor fiscale ondernemersfaciliteiten. In 2016 kunt u als ondernemer nog een beroep doen op de volgende faciliteiten:

  • de mogelijkheid om 9,8% van de winst uit onderneming te doteren aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). De FOR-dotatie bedraagt in beginsel maximaal € 8.774;
  • de zelfstandigenaftrek van maximaal € 7.280, mits de winst daarvoor toereikend is. Dit bedrag is voor starters verhoogd met € 2.123. Voor ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd geldt juist een 50% lagere vrijstelling;
  • de aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&O) van in beginsel € 12.484. Dit bedrag wordt voor starters nog verhoogd met € 6.245;
  • de meewerkaftrek. Deze is afhankelijk van de winst;
  • de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid van minstens € 4.000. Hiervoor geldt een verlaagd urencriterium.

Let op
De bovengenoemde faciliteiten zijn alleen van toepassing als de ondernemer aan het urencriterium voldoet. Voor de meeste faciliteiten gelden daarnaast aanvullende voorwaarden.

Uw urenadministratie in orde?
Indien u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersfaciliteiten, moet u elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Heeft u naast uw onderneming een baan? Dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft van de tijd aan uw bedrijf besteden. Vergeet dus niet uw uren te administreren. Zo kunt u bij vragen of controle van de Belastingdienst in ieder geval aantonen dat u aan het urencriterium voldoet.

Straks eenvoudig uw btw over facturen niet-betalende debiteuren terugvragen
U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte. De enige mogelijkheid om deze btw terug te vragen is door middel van een speciaal verzoek. Dit is in de praktijk niet altijd even makkelijk omdat u moet aantonen dat u het gefactureerde bedrag niet heeft en ook niet zult ontvangen. Bijvoorbeeld door een brief van de afnemer of een curator die aangeeft dat er onvoldoende middelen zijn om de vordering te voldoen. Daarnaast zit er
ook een deadline aan vast. Het verzoek moet binnen één maand na afloop van het tijdvak waarin is komen vast te staan dat de vordering niet (of niet geheel) zal worden betaald, worden ingediend.

De bovenstaande procedure wordt vereenvoudigd. Het recht op teruggaaf ontstaat in ieder geval wanneer de vergoeding één jaar na opeisbaarheid nog niet is ontvangen. Dit betekent geen apart verzoek meer. U dient enkel de btw over het niet ontvangen bedrag in mindering te brengen in de btw aangifte.

Let op
De termijn van één maand blijft bestaan. De verwerking in de aangifte dient dus uiterlijk één maand na één jaar na opeisbaarheid van de vergoeding plaats te vinden.

Bij privégebruik zakelijke auto administratie bijhouden
Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan dient u een correctie toe te passen voor de in aftrek gebrachte btw over het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van uw administratie. Daaruit moet namelijk blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt.

Ga na of u uw administratie goed hebt bijgehouden. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan moet u 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Tip
Vindt het privégebruik plaats later dan 4 jaar na het jaar waarin u de auto in gebruik hebt genomen? Dan neemt u 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Wat moet u met uw opgebouwde pensioen in eigen beheer?
Indien u als dga nu nog pensioen in eigen beheer opbouwt, moet u er in elk geval voor zorgen dat deze opbouw vóór 2017 is gestopt en de juiste acties daartoe zijn genomen. U kunt niet wachten tot 2017. Indien u wacht riskeert u dat de pensioenaanspraak fiscaal niet meer kwalificeert als pensioen. U kunt geconfronteerd worden met een heffing van maximaal 72% over de commerciële waarde van het totaal opgebouwde pensioen.

Tip
Leg als dga samen met uw BV vast dat de pensioenopbouw stopt vóór 1 januari 2017.

Wat staat u na 1 januari 2017 te wachten? U moet kiezen wat er met het opgebouwde pensioen in eigen beheer gaat gebeuren. Daarvoor krijgt u drie opties. U kunt kiezen voor afkoop. U krijgt drie jaar de tijd om uw pensioen in eigen beheer af te kopen en over te maken naar privé. U kunt kiezen voor een oudedagsverplichting, een nieuwe vorm van pensioen in eigen beheer. Als laatste optie kunt u kiezen om uw toekomstige opbouw te staken en uw reeds opgebouwde pensioen te laten staan.

Let op
Ga goed na welke optie de juiste voor u is. Elke optie heeft ook nog eens eigen voorwaarden waaraan u dient te voldoen.

Hoe hoog is uw gebruikelijk loon?
Ga na of u het juiste loon hebt opgegeven als dga. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de BV of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
  • € 44.000.

Ligt uw loon lager dan deze bedragen? Dan moet u dit wel aannemelijk kunnen maken.

Minimumloon voor startende innovatieve dga
U mag als dga vanaf 1 januari 2017 afwijken van het gebruikelijk loon indien u kwalificeert als startende innovatieve ondernemer. Tijdens de eerste drie jaar na de start mag u uw loon verlagen tot het minimumloon.

Bonus of dividenduitkering?
Een extra beloning aan het einde van het jaar kan plaatsvinden in de vorm van een bonus. Let wel op dat dit als loon wordt belast tegen een hoog tarief. U kunt ook kiezen voor een dividenduitkering. Deze valt in een lager aanmerkelijk belangtarief van 25%. Ga na of u de extra beloning in de vorm van loon of in de vorm van een dividenduitkering wilt ontvangen.

Houd rekening met de uitkeringstoets
Indien uw BV een dividenduitkering doet, dan moet er een uitkeringstoets plaatsvinden. Het bestuur moet dan toetsen of het daarmee niet de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren in gevaar brengt. Bij de toets gaat het om een beoordeling van de betalingsperiode van ongeveer twaalf maanden ná het moment van uitkering. Als het bestuur ten tijde van de uitkering weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na een uitkering niet kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is het bestuur aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering ontstaat.

Meld lening BV voor eigen woning in de aangifte
Indien u een eigenwoninglening bij uw eigen BV heeft waarop u voor de eigenwoningrenteaftrek verplicht moet aflossen, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst. U dient de informatie te verstrekken in de inkomstenbelastingaangifte 2016 en daarin ook de renteaftrek te claimen.

Loonkostenvoordeel voor werknemers met minimumloon
Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon? Dan ontvangt u vanaf 1 januari 2017 een loonkostenvoordeel. U hoeft hier niks voor te doen. Dit loonkostenvoordeel wordt lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Het LIV wordt vormgegeven als een vast bedrag per gemiddeld verloond uur. Hierbij geldt wel een jaarmaximum.

Let op
U komt automatisch in aanmerking voor het LIV indien uw werknemer een loon verdient van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon dat geldt voor een 23-jarige of ouder. Daarnaast dient uw werknemer minimaal 1248 verloonde uren per jaar bij u te werken en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Tip
Voor een werknemer die jonger is dan 23 kunt u ook recht hebben op het LIV als deze werknemer minimaal 100% en maximaal 120% van het wettelijke minimumloon dat geldt voor een 23-jarige verdient.

Wacht met een auto van de zaak
Ga na of het handig is om pas in 2017 een auto van de zaak ter beschikking te stellen. Vanaf 2017 gaat namelijk het aantal bijtellingscategorieën omlaag en zal voor alle auto’s van de zaak de bijtelling van 22% gelden in plaats van 25%, behalve voor elektrische auto’s. Voor de nulemissieauto (CO2-uitstoot 0) blijft een bijtelling gelden van 4% vanaf 2017.

Het rijden in een plug-in hybride auto wordt niet meer fiscaal gestimuleerd. De belastingvoordelen voor deze auto’s worden afgebouwd. Vanaf 2017 geldt voor nieuwe plug-ins de algemene bijtelling van 22%.

Verlaag uw box 3-vermogen
Op 1 januari 2017 zal de grondslag voor uw box 3 vermogen bepaald worden. U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 lager is. Dit kunt u beïnvloeden door bijvoorbeeld uw belastingschulden te betalen voor 1 januari van het nieuwe jaar. Ook kunt een schenking doen of een dure aankoop.

Wacht met schenken voor een eigen woning
Bent u van plan om een schenking te doen voor een eigen woning? Wacht dan met schenken tot na 1 januari 2017. U kunt dan gebruik maken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt namelijk structureel verhoogd van € 53.016 tot € 100.000. Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor er ook buiten de gezinssituatie gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Einde aan aftrek scholingskosten
U kunt in 2017 nog voor de laatste keer scholingskosten in aftrek brengen. Deze aftrekpost verdwijnt namelijk in 2018. U kunt daarna onder strikte voorwaarden in aanmerking komen voor scholingsvouchers. Deze zijn niet fiscaal geregeld.

Tip
U kunt als ondernemer de kosten voor scholing wel blijven aftrekken indien u kunt aantonen dat het gaat om ondernemingskosten.

Bron: De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)