“Belastingplichtigen die telefonisch hun bezwaar introkken kunnen zich melden”


Iedereen die in de periode van 11 november 2009 tot eind oktober 2016 uitsluitend telefonisch een bezwaar introk en zich hierdoor benadeeld voelt, kan zich per direct melden bij de Belastingdienst. De bezwaarbehandeling wordt dan alsnog voortgezet.

Dit staat in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Mensen kunnen via de BelastingTelefoon contact opnemen. Vervolgens wordt de formele bezwaarprocedure weer hervat.

De Belastingdienst zet zich in om het voor de belastingplichtige zo gemakkelijk mogelijk te maken en niet onnodig te formaliseren. De werkwijze van de Belastingdienst waarin een bezwaar als ingetrokken werd beschouwd als gevolg van uitlatingen van de bezwaarmaker tijdens een telefoongesprek, viel niet binnen de wet- en regelgeving.

Bezwaar schriftelijk intrekken

Sinds begin november van dit jaar is de werkwijze van de Belastingdienst in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht gebracht. Hierin staat dat een bezwaar door een belastingplichtige schriftelijk kan worden ingetrokken.

Een mondelinge toezegging tijdens een telefoongesprek dat het bezwaar als ingetrokken kan worden beschouwd is niet rechtsgeldig. Ook niet als de Belastingdienst hiervan een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd.

Klacht- en bezwaarprocedures

De Belastingdienst hanteert sinds 2009 de zogenoemde ‘bellen bij bezwaar’ methode. Dit omdat de formele behandeling van klacht- en bezwaarprocedures door burgers als een van tien belangrijkste knelpunten in de dienstverlening van de overheid is genoemd. Het doel is om de burger beter te betrekken in het bezwaarproces en efficiënter te werken.

Daarnaast gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de handleiding ‘Professioneel behandelen van bezwaarschriften’ aan dat het zoeken van telefonisch contact in belangrijke mate kan bijdragen aan het snel oplossen van geschillen tussen burger en overheid. De dienstverlening van de Belastingdienst mag echter niet ten koste gaan van de rechtsbescherming en de rechtszekerheid.